Saturday, July 12, 2008

Jokes for TodayMOTHER IN-LAW

Pedro: Saan ka galing, p're? (Where did you come from, 'Bro?)

Berto: Sementeryo, libing ng byenan ko. (From the cemetery. It's my mother in-laws' burial!)

Pedro: Bakit puro kalmot ang mukha at braso mo? (Why is it that your face and arms are full of bruises?)

Berto: Mahirap ilibing eh, lumalaban! (it's very hard to bury her. She's fighting me!)
*******************************************************
Bakit "S" ang nasa costume ni Superman? ( Why "S" is on Superman's costume?)
Wala na kasing medium! Napansin mo, fit masyado, di ba? (There's no more Medium. Did you notice, it's tightly fit, isn't it?)
********************************************************

Mother superior: Hala, layas dito sa kumbento! ( Go, leave this convent at once!)
Madre: Bakit po? Dahil po ba sa paggamit ko ng vibrator? (Why? Is it because I used a vibrator?)


Mother superior: Hindi, ayoko lang may nakikiaalam sa gamit ko! (No. I just don't want anybody using my things!)
******************************************************


Nanay: Hala, sige, layas! Huwag ka nang bumalik dito sa bahay! Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging nanay at hindi na rin kita tatawaging anak, naintindihan mo?(Mother: Go! Don't ever come back to this house! From now on, don't call me your mother and I will no longer call you my child! Do you understand?)Anak: Sige dude, alis na ako.(Child: Okay dude, I'm going.)

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...