Saturday, July 12, 2008

Jokes for Mothers
MOTHER IN-LAW
Pedro: Saan ka galing, p're? (Where have you been, 'bro?)Berto: Sementeryo, libing ng byenan ko. ( In the cemetery. It's the burial of my mother in-law!)

Pedro: Bakit puro kalmot ang mukha at braso mo? (Why the bruises in your arms and face?)

Berto: Mahirap ilibing eh, lumalaban! (She's very hard to bury, 'bro. She kept on fighting me!)


**********************************MOTHER SUPERIORMother superior: Hala, layas dito sa kumbento! (Go, leave this convent at once!)Madre: Bakit po? Dahil po ba sa paggamit ko ng vibrator? ( Why? Is it because I'm using a vibrator?)Mother superior: Hindi, ayoko lang may nakikiaalam sa gamit ko! (No, it's just that I don't want anybody messing with my things!)

****************************************

MOTHER & SON


Nanay: Hala, sige, layas! Huwag ka nang bumalik dito sa bahay! Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging nanay at hindi na rin kita tatawaging anak, naintindihan mo?
(Mother: Ok, leave! Don't ever come back to this house. From now on, don't call me your mother and I won't call you my son, understand?)

Anak: Sige dude, alis na ako. (S0n: Ok, dude, I'm going.)

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...